FANDOM


Straw Hat
Straw Hat
Crafting Cut Grass ×12
แถบ Icon Dress
เครื่องมือ Science Machine
ความทนทาน ไม่มีวันพัง
สต๊อก เก็บซ้อนไม่ได้
DebugSpawn "strawhat"
It will keep the sun off my head.

–Woodie

 หมวกฟาง คือไอเทมที่สวมใส่ได้ ใช้หญ้า 12 ชิ้นในการคราฟ เป็นส่วนประกอบใน หมวกนักขุดและหมวกเบอร์รี่ ต่างจากคำพูดของวูดดี้ (คำพูดด้านบน) หมวกฟางนั้นไม่ช่วยอะไรใน ภาคดั่งเดิม เป็นแค่เรื่องของสุนทรียภาพเท่านั้น

ภาคเสริม อำนาจของยักษ์Edit

ในภาคเสริมนี้ หมวกฟางช่วยป้องกันความเปียกและการร้อนเกินได้เล็กน้อย

ณ วันที่ 16 เมษายน ในการอัพเดต"งานเลี้ยงและการเก็บ หมวกฟางมีความทนทาน ด้วยจะลดลงไป 1% ทุกๆ 23 วินาที ซึ่งคือประมาณ 5 วัน

เพิ่มเติมEdit

  • หมวกฟางเคยใช้ ค่าการวิจัย 30 หน่วย ขณะที่ยังมีการใช้ค่าวิจัยอยู่
  • ในภาคเสริมนั้น เมื่อใช้หมวกฟางคู่กับร่ม จะกันฝนส่วนใหญ่ได้ ยิ่งเมื่อการคราฟหมวกฟางนั้นง่ายมาก แต่คู่นี้มักจะไม่กันค่าสติลด โดยเฉพาะตอนกลางคืน

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.